سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

دکترای تخصصی برق - مخابرات، مدرس دانشگاه، متخصص سیستم های انتقال مخابراتی

سید امین اتابک

سید امین اتابک قهفرخی
** دانشجوی دکترای تخصصی برق - مخابرات
** مدرس دانشگاه
** مهندس و متخصص سیستم های انتقال مخابراتی
** عضو انجمن IEEE
** رئیس اسبق شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
** استاد مشاور انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی پسران شهرکرد
** استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری
** عضو کمیته دانشجویی بخش ایران IEEE
** عضو کمیته جوایز بخش ایران IEEE
** معاون کمیته خبرنامه بخش ایران IEEE


Email:aminatabak@gmail.com
Email:atabak@tci.ir

Telegram PV : @aminatabak
Telegram Channel : @atabak_PhD

Skype ID : amin.atabak

نحوه ارزشیابی :

عنوان نمره

کار کلاسی

6

پروژه 

6

تکالیف

2
پایان ترم 6
  20

مرجع :

کتاب انگلیسی برای مهندسی برق تالیف : عبدالحسین رضایی و محمد امیر یوسفی

English for Electrical Engineering by A.H.Rezaee and M.Amiryousefi